บริษัทฯได้รับอนุญาต ประเภทโรงงานลำดับที่ 105 , 106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-7/57 อย.จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในการทำเชื้อเพลิงทดแทน ทำเชื้อเพลิงผสม ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
การนำน้ำมันหล่อเย็นที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
บดย่อยแผงวงจรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย