ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO 14001:2007 จาก JAZ-ANZ โดย TUVเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ถือเป็น
สถาบันชั้นนำระดับโลกในการตรวจรับรองมาตรฐานสากลในด้าน Quality Management and Environmental Management scope Service
of Waste Recycling 5 สิงหาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3.00 ล้านบาท เป็น 123 ล้านบาท เพื่อซื้อโรงงานผลิตปูนขาว(Lime)
ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาดำเนินการปรับปรุงระบบมาตรฐานการบริหารจัดการต่างๆ