กิจกรรมสัมพันธ์ CSR

นโยบายด้านมวลชนสัมพันธ์ ของบริษัท เอกอุทัย จำกัด

บริษัท เอกอุทัย จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริการพร้อมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนรวมถึงสังคม หัวใจหลักของบริษัทฯ คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เราได้ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนนั่นก็คือ บุคลากรในองค์กรของเราที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก คนในชุมชน ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของเรา เป็นการกระจายการจ้างงานสู่ชุมชนรอบข้างเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาบุคลากรให้เกิดศักยภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านศาสนา และด้านสุขภาพ ทั้งหมดนี้ถือเป็นการสร้างแรงผลักดันที่ดีให้กับทีมผู้บริหารและองค์กร โดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชนด้วยความจริงใจในการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบด้านโดยการพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน อย่างมีความสุขและยั่งยืน

กิจกรรมที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และ ประชาชน

ด้านการศึกษา
บริษัทเอกอุทัย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา การให้ความสำคัญต่อเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญหลักของประเทศที่ ทำให้ประเทศมีศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากการ ปลูกฝังที่ดีในวัยเด็ก เราจึงได้มอบทุน การศึกษา และร่วมสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนในโรงเรียน

ด้านสังคม และ ชุมชน
ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการได้สรุปงานด้านต่างๆของทางเทศบาลให้ประชาชนรับทราบ “ โครงการเทศบาลพบประชาชน ” นำผ้าห่มนวมมอบให้กับ ประชาชน ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสีมามงคล

AEK รวมใจ เก็บขนมูลฝอยอันตราย
แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น สู้ภัยควิด-19

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอกอุทัย จำกัด ได้ดำเนินการเข้ารับขยะมูลฝอยอันตรายจากเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อทำการขนส่งและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไปยังศูนย์กำจัดขยะอันตรายที่ บริษัท เอกอุทัย จำกัด

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทเอกอุทัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้ “โครงการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายองค์กรปกครองท้องถิ่น” จุดประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป