บริษัท เอกอุทัยจำกัด มุ่งหน้าพัฒนาและยกระดับโรงงานอย่างต่อเนื่อง

  •  

    เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเตาปูนขาว (สาขากลางดง)
  •  

    คืนสภาพกรดหรือด่าง (สาขาอุทัย)
  •  

    ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (สาขาศรีเทพ)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอนรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
บริษัท เอกอุทัยจำกัด เข้ารับโล่รางวัล พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน ในโครงการ
พัฒนาและยกระดับการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 จัดโดยกองบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัท เอกอุทัยจำกัด
ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม รางวัลระดับเหรียญทองจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

1. เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเตาปูนขาว (สาขากลางดง)
โรงงานจังหวัดนครราชสีมา เลขทะเบียนโรงงาน  10300200125435

2. คืนสภาพกรดหรือด่าง (สาขาอุทัย)
โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขทะเบียนโรงงาน 10140000725574

3. ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (สาขาศรีเทพ)
โรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขทะเบียนโรงงาน  10670000125458