สินค้าและบริการ

Our Services

รวบรวม ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

รับประมูลวัสดุไม่ใช่แล้วมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

ทำเชื้อเพลิงทดแทน และทำเชื้อเพลิงผสม
ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย

นำน้ำมันหล่อเย็นที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกรองเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

นำสารละลายกรด-ด่างที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ปูนไลม์คุณภาพ

Quality Product

ผลิตภัณฑ์ปูนไลม์คุณภาพ (Quick lime, CaO) ปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการเผาหินปูนคุณภาพสูงด้วยเตาเผาที่ทันสมัย ปูนก้อนจะมีขนาด มีขนาด 1.2-1.5 นิ้ว โดยสามารถนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม