เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอกอุทัย จำกัด

จดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 499 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ที่มีโรงงานเผาปูนขาว (Lime) ขนาดใหญ่ บนเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา ซึ่งมีความสามารถในการกำจัดของเสีย สารเคมีใช้แล้ว และกากอุตสาหกรรม  ด้วยการเผาของเสียอันตรายที่อุณหภูมิสูง แบบเตาเผา Rotary Kiln

Vision

"เป็นบริษัทชั้นนำด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

Mission

"บริษัทมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ ดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัท ฯ ทุกกลุ่ม สร้างผลกำไร และเพิ่มพูนคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้พื้นฐานแห่งจรรยาบรรณ มีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชน หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ สร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน โดยผ่านการใช้ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพจากกระบวนการผลิต การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร แสวงหาโอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นตลาดระหว่าง ภูมิภาค หรือตลาดระหว่างประเทศเพื่อการขยายตลาดในอนาคต"

Code of Conduct​

ลำดับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเรา

 • พ.ศ. 2554

  จดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทประเภทบริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เลขที่จด ทะเบียน 01455540011156  โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท  มีที่ตั้งเลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์นิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจตั้งแต่การซื้อ-ขาย  รวบรวม  จัดเก็บ  ขนส่ง คัดแยก เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้(By Product)ต่างๆจากกระบวนการคัดแยก ก่อสร้างโรงงานคัดแยก บำบัดของเสีย สารเคมีใช้แล้ว และกากอุตสาหกรรม

 • พ.ศ. 2557

  บริษัทฯได้รับอนุญาต ประเภทโรงงานลำดับที่ 105 , 106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-7/57 อย.จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ในการทำเชื้อเพลิงทดแทน ทำเชื้อเพลิงผสม ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
  การนำน้ำมันหล่อเย็นที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
  บดย่อยแผงวงจรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

 • พ.ศ. 2558

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO 14001:2007 จาก JAZ-ANZ โดย TUVเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ถือเป็น
  สถาบันชั้นนำระดับโลกในการตรวจรับรองมาตรฐานสากลในด้าน Quality Management and Environmental Management scope Service
  of Waste Recycling 5 สิงหาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3.00 ล้านบาท เป็น 123 ล้านบาท เพื่อซื้อโรงงานผลิตปูนขาว(Lime)
  ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาดำเนินการปรับปรุงระบบมาตรฐานการบริหารจัดการต่างๆ

 • พ.ศ. 2559

  บริษัทได้รับอนุญาตกิจการบ่อฝังกลบขยะและกากอุตสาหกรรม ณ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเนื้อที่ฝังกลบรวม 87 ไร่
  ในเฟสที่ 1 และเนื้อที่โครงการรวม 34 เฟส 503 ไร่ ซึ่งผ่านการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)แล้วรับใบอนุญาตประเภท 105
  การฝังกลบขยะและกากอุตสาหกรรม ประเภทไม่อันตราย(none-Hazardous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ 1 มีนาคม 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 123 ล้านบาท
  เป็นทุนจดทะเบียน 173 ล้านบาทรับใบอนุญาต ประเภท 101 เลขที่ อ 4/2599 ผลิตปูนขาวและเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเตาปูนขาว
  ซึ่งเป็นการกำจัดด้วยวิธีการเผาร่วมในเตาปูนขาวความร้อนสูง(Rotary Kiln incinerator) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

Quality and environmental policy

บริษัท เอกอุทัย จำกัด มีความมุ่งมั่นและตระหนักให้ความสำคัญต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบบริการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า และให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล

มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ‎พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและรับผิดชอบต่อสังคม

AEK Concept

จากนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอกอุทัย จำกัด ได้มุ่งเน้นกำหนดสู่แนวปฏิบัติ ดังนี้

A: Awareness of Quality & Environmental มุ่งมันในการพัฒนาคุณภาพและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม

1.ตระหนักในกิจกรรมการปฏิบัติงาน ที่มุ่งหวังต่อการเกิดผลลัพธ์คุณภาพและควบคุมสิ่งแวดล้อม

2.ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หวงแหนและมีประสิทธิภาพ

E: Expert team ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ

3.ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายมลพิษและของเสียที่เกิดจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมในความรับผิดชอบ

4.ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นต่อการส่งมอบ คุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

K: Knowledge & Social Responsibility พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้ารับผิดชอบต่อสังคม

5.ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของทางราชการ

6.ส่งเสริมให้ความรู้ต่อบุคคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

รางวัลที่เราได้รับ

Awards for Outstanding Contributions

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  ได้รับการรองระบบ ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015
 • วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ทั้ง 3 สาขา
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2561
  ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
  อันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
  ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าบริษัทเอกอุทัย จำกัด มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1
 • วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  ได้รับเหรียญทอง” โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราภาคอุตสาหกรรม” สาขาอุทัย สาขาศรีเทพ และสาขากลางดง
เกี่ยวกับเรา
ลำดับการเปลี่ยนแปลงของเรา
นโยบายและสิ่งแวดล้อม
รางวัลที่เราได้รับ

Brochure