ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

บริษัท เอกอุทัย จำกัด (สาขากลางดง) 3-57(1)-1/43นม
เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเตาปูนขาว
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

บริษัท เอกอุทัย จำกัด (สาขาศรีเทพ) 3-105-1/45พช
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

บริษัท เอกอุทัย จำกัด (สาขาอุทัย) 3-106-7/57อย
คืนสภาพกรดหรือด่าง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin