จดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทประเภทบริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เลขที่จด ทะเบียน 01455540011156  โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท  มีที่ตั้งเลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์นิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจตั้งแต่การซื้อ-ขาย  รวบรวม  จัดเก็บ  ขนส่ง คัดแยก เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้(By Product)ต่างๆจากกระบวนการคัดแยก ก่อสร้างโรงงานคัดแยก บำบัดของเสีย สารเคมีใช้แล้ว และกากอุตสาหกรรม