บริษัทได้รับอนุญาตกิจการบ่อฝังกลบขยะและกากอุตสาหกรรม ณ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเนื้อที่ฝังกลบรวม 87 ไร่
ในเฟสที่ 1 และเนื้อที่โครงการรวม 34 เฟส 503 ไร่ ซึ่งผ่านการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)แล้วรับใบอนุญาตประเภท 105
การฝังกลบขยะและกากอุตสาหกรรม ประเภทไม่อันตราย(none-Hazardous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ 1 มีนาคม 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 123 ล้านบาท
เป็นทุนจดทะเบียน 173 ล้านบาทรับใบอนุญาต ประเภท 101 เลขที่ อ 4/2599 ผลิตปูนขาวและเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเตาปูนขาว
ซึ่งเป็นการกำจัดด้วยวิธีการเผาร่วมในเตาปูนขาวความร้อนสูง(Rotary Kiln incinerator) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม